Algemene voorwaarden
algemene_voorwaarden_grapheyeHieronder treft u de algemene voorwaarden van Grapheye aan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Grapheye geleverde producten en/of diensten tenzij expliciet anders is vermeld. Door aangaan van een overeenkomst met Grapheye, geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Laatste wijziging: 7 maart 2005 te Doetinchem

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
Inhoud
Artikel 01 Definities
Artikel 02 Algemeen
Artikel 03 Aanbiedingen en offertes
Artikel 04 Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 05 Wijziging van de overeenkomst
Artikel 06 Contractsduur, uitvoeringstermijn
Artikel 07 Honorarium
Artikel 08 Betaling
Artikel 09 Eigendomsvoorbehoud, copyright
Artikel 10 Incassokosten
Artikel 11 Reclameren, onderzoek
Artikel 12 Opzegging
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 15 Aansprakelijkheid
Artikel 16 Vrijwaringen
Artikel 17 Risico-overgang
Artikel 18 Overmacht
Artikel 19 Geheimhouding
Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 21 Monsters en modellen
Artikel 22 Niet-overname personeel
Artikel 23 Geschillen en toepasselijk recht
Artikel 24 Overig
Artikel 25 Aanvullende voorwaarden computer- en internetproducten
Artikel 26 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 01
01.01 Grapheye: Dhr. S. Tieben h.o.d.n. Grapheye Solutions, gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem aan de Kruidenlaan 74, 7006 VJ.
01.02 Opdrachtgever: koper: afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Grapheye een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
01.03 Overeenkomst: de overeenkomst tot verlenen van diensten tussen de opdrachtgever en Grapheye.
01.04 SIDN: de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
01.05 Schriftelijk: met schriftelijk wordt nooit per e-mail bedoeld.
01.06 Diensten: door Grapheye geleverde producten en/of diensten (waaronder: grafisch ontwerpen, webdesign, informatiesystemen en advies).
01.07 Informatiesysteem: door Grapheye of derden ontwikkelt software/hardware product waaronder: websites, content management systemen, computersystemen, enz).

Artikel 02
02.01 Door ondertekening van een overeenkomst met Grapheye verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Grapheye en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
02.02 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Grapheye en een opdrachtgever waarop Grapheye deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
02.03 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Grapheye, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
02.04 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
02.05 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
02.06 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Grapheye en opdrachtgever zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 03
03.01 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
03.02 De door Grapheye gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Grapheye is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
03.03 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
03.04 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Grapheye daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Grapheye anders aangeeft.
03.05 Een samengestelde prijsopgave verplicht Grapheye niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
03.06 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4
04.01 Grapheye zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
04.02 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Grapheye het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
04.03 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Grapheye aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Grapheye worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Grapheye zijn verstrekt, heeft Grapheye het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
07.04 Grapheye is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Grapheye is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Grapheye kenbaar behoorde te zijn.
04.05 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Grapheye de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
04.06 Indien door Grapheye of door Grapheye ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
04.07 Opdrachtgever vrijwaart Grapheye voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5
05.01 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
05.02 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Grapheye zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
05.03 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Grapheye de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
05.04 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Grapheye daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6
06.01 De overeenkomst tussen Grapheye en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
06.02 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Grapheye derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7
07.01 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 8 van dit artikel.
07.02 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
07.03 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Grapheye, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
07.04 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
07.05 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
07.06 Indien Grapheye met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Grapheye niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien Grapheye kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, ten aanzien van bijv. lonen de tarieven of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is Grapheye gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag Grapheye het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Grapheye, dat in redelijkheid niet van Grapheye mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
07.07 In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 7 onder 6. is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
07.08 Grapheye zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Grapheye zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
07.09 Indien opdrachtgever de door Grapheye kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Grapheye genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8
08.01 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Grapheye aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
08.02 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
08.03 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Grapheye op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
08.04 Grapheye heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Grapheye kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Grapheye kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
08.05 Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Grapheye geen toeslag in rekening worden gebracht.
08.06 Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 9
09.01 Alle door Grapheye geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van
Grapheye totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Grapheye gesloten overeenkomsten is nagekomen.
09.02 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
09.03 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Grapheye zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
09.04 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
09.05 Door Grapheye geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
09.06 Voor het geval dat Grapheye zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Grapheye of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Grapheye zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10
10.01 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
10.02 Indien Grapheye hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.03 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11
11.01 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Grapheye. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Grapheye in staat is adequaat te reageren.
11.02 Indien een klacht gegrond is, zal Grapheye de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.03 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Grapheye slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12
12.01 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
12.02 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Grapheye recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Grapheye zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
12.03 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Grapheye zal Grapheye in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.04 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Grapheye extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13
13.01 Grapheye is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

na het sluiten van de overeenkomst Grapheye ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.02 Voorts is Grapheye bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.03 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Grapheye op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Grapheye de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.04 Grapheye behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14
14.01 Indien Grapheye aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
14.02 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1 genoemde verplichting, heeft Grapheye het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15
15.01 Indien Grapheye aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.02 Indien Grapheye aansprakelijk is voor directe schade, dan is die ansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Grapheye te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.03 In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
15.04 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Grapheye aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Grapheye toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.05 Grapheye is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.06 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Grapheye of zijn ondergeschikten.
15.07 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via Internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Grapheye kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
15.08 Grapheye is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde.
15.09 De opdrachtgever dient Grapheye terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Grapheye geleden schade.
15.10 Grapheye is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het tijdelijk offline gaan van de website wegens het bevinden van tijdelijke bugs in het programma dan wel door het plaatsvinden van miscommunicatie tussen gebruiker en het programma.
15.11 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam.

Artikel 16
16.01 De opdrachtgever vrijwaart Grapheye voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.02 Indien opdrachtgever aan Grapheye informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
16.03 De Afnemer vrijwaart Grapheye tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Grapheye geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 17
17.01 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18
18.01 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Grapheye geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Grapheye niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Grapheye worden daaronder begrepen. Grapheye heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Grapheye zijn verplichtingen had moeten nakomen.
18.02 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.03 Voorzoveel Grapheye ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Grapheye gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
18.04 Grapheye kan zich op overmacht beroepen indien haar leveranciers een wanprestatie leveren en/of indien het leveringstraject van haar leverancier op een wijze wordt gestagneerd, waar Grapheye geen invloed op heeft, danwel op had kunnen hebben.

Artikel 19
19.01 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.02 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Grapheye gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Grapheye zich ter zake niet kan beroepen
op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Grapheye niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van
enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20
20.01 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Grapheye zich de rechten en bevoegdheden voor die Grapheye toekomen op grond van de Auteurswet.
20.02 Alle door Grapheye verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Grapheye worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders oortvloeit.
20.03 Grapheye behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21
21.01 Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
21.02 Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 22
22.01 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Grapheye, medewerkers van Grapheye of van ondernemingen waarop Grapheye ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23
23.01 De rechter in de vestigingsplaats (danwel dichts bij zijnde) van Grapheye is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Grapheye het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter naar zijn keuze.
23.02 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
23.03 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Grapheye en de opdrachtgever in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
23.04 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 
Artikel 24
24.01 Grapheye zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Grapheye.
24.02 Wanneer Grapheye bemiddelt bij het aanschaffen van producten of diensten van een ander bedrijf voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die dit bedrijf stelt.
24.03 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Grapheye zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
24.04 Grapheye is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 25
25.01 Grapheye verwijst bij niet of niet deugdelijk werkende producten en/of (product)onderdelen altijd primair naar de leveringsvoorwaarden en garanties van de betreffende leverancier(s).
25.02 Eventueel door de koper gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Grapheye zijn erkend.
25.03 Alle aanbiedingen zijn -tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- steeds vrijblijvend. Door Grapheye verstrekte informatie, gegevens, bijlagen en adviezen zijn informatief en niet bindend. Geringe afwijkingen geven de koper geen recht tot het vorderen van gehele of gedeeltelijke ontbinding, noch op enige schadevergoeding.
25.04 Levertijden worden door Grapheye zo zorgvuldig mogelijk, maar altijd bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd met minder dan 60 dagen kan nimmer -ook niet na eventuele ingebrekestelling- aanspraak geven op ontbinding van de overeenkomst en /of schadevergoeding.
25.05 Voor schade tengevolge van te late levering is Grapheye niet aansprakelijk. De koper vrijwaart Grapheye van alle aanspraken van derden dienaangaande.
25.06 Grapheye is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van software en /of andere gegevens. De koper dient zelf zorg te dragen voor een backup, ook indien de uit te voeren werkzaamheden in de vestiging van Grapheye worden verricht.
25.07 Op door Grapheye geleverde apparatuur geeft Grapheye -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- garantie gedurende een periode van 1 jaar na levering, tenzij de betreffende leverancier van Grapheye minder aangeeft. Zie artikel 25, lid 25.1.
25.08 Indien een defect onderdeel tijdens de garantieperiode niet meer leverbaar is en alleen vervangen kan worden door een duurder onderdeel, dan dient de koper het prijsverschil tussen het eerder geleverde en nadien te leveren duurdere onderdeel aan Grapheye te betalen.
25.09 De garantie is door de koper niet overdraagbaar.
25.10 De garantie vervalt indien de door Grapheye geleverde goederen verkeerd zijn gebruikt, er sprake is van een storing in de stroomtoevoer of schuld dan wel nalatigheid van de koper. Onder verkeerd gebruik dient ook te worden begrepen het gebruik van door Grapheye geleverde goederen tezamen met door derden geleverde goederen (software of programmatuur daaronder begrepen). De garantie vervalt eveneens indien tijdens de garantieperiode door derden werkzaamheden (van welke aard dan ook) aan de door Grapheye geleverde goederen zijn verricht. Indien tijdens de reparatie blijkt dat door derden of koper zelf werkzaamheden aan de door Grapheye geleverde goederen zijn verricht (daaronder begrepen het bijplaatsen van bijvoorbeeld een geluidskaart of het aansluiten van randapparatuur, dan is koper gehouden de kosten van de reparatie tegen het geldende tarief te betalen.
25.11 Bij het verrichten van werkzaamheden aan niet door Grapheye geleverde computers wordt door Grapheye geen garantie gegeven. Grapheye is niet aansprakelijk voor mogelijke defecten aan dergelijke niet door Grapheye geleverde apparatuur, ook niet indien die defecten ontstaan tijdens het door Grapheye uitvoeren van de door de koper gewenste werkzaamheden.

 
Artikel 26
26.01 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Doetinchem.
26.02 Grapheye behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
26.03 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
26.04 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.